Centrum Odszkodowań Krakowiecki
ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH I RODZIN OFIAR WYPADKÓW»Strona główna

»O nas

»Nasza praca

»Jak działamy

»Oferta

»Trochę prawa

»Studium przypadków

»Praca

»Współpraca

»Ochrona danych osobowych

»Kontakt

TROCHĘ PRAWA


Pamiętaj, że !!!

Bardzo istotną sprawą jest aby zaraz po wypadku zadbać o zabezpieczenie dowodów i informacji dotyczących zdarzenia i sprawcy. Informacje te ułatwią otrzymanie odszkodowania oraz pozwolą na uzyskanie pełnego zadośćuczynienia w razie wystąpienia szkody. Nie bójmy się wezwać Policji na miejsce zdarzenia. Na pewno ułatwi to dochodzenie roszczeń i zabezpieczy przed zmianą zeznań składanych później w oświadczeniu przez sprawcę . Zrób zdjęcia choćby telefonem komórkowym, poproś o podpis i dane osobowe świadków wypadku . W sytuacjach spornych będą to bardzo ważne środki dowodowe. Zanotuj dane sprawcy, pojazdu oraz jego ubezpieczyciela.


WARTO WIEDZIEĆ:

Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania!


Do kiedy można zgłosić szkodę?

Art. 421 § 1. k.c. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.


Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest wiele:
  • (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.) zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, świadczenie jednorazowe, mające stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
  • (art. 444 § 1 k.c.) zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. związanych z leczeniem, rehabilitacją , opieką nad poszkodowanym, transportem poszkodowanego i jego bliskich, przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu;
  • (art. 444 § 2 k.c.) rentę uzupełniającą, która stanowi wyrównanie w dochodach osiąganych przed wypadkiem w stosunku do dochodów otrzymywanych po wypadku przez poszkodowanego;
  • (art. 447 k.c.) kapitalizacja renty, jednorazowe odszkodowanie, jeśli poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, to świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej ;
  • (art. 444 § 2 k.c.) rentę na zwiększone potrzeby, polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy jego stanu zdrowia po wypadku ,związanych z leczeniem rehabilitacją i sprawowaną nad nim opieką;
  • (art. 361 k.c.) w krótszych okresach niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków.

Świadczenie w przypadku śmierci osoby bliskiej?

Art. 446.§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Czas oczekiwania na odszkodowanie?

Art. 14 ust. 1 ub.ob. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Art. 14 ust 2 ub.ob. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
zostań naszym
PUNKTEM INFO
otrzymasz 20%
PRZY STAŁEJ WSPÓŁPRACYwystarczy jeden telefon!
603 603 628
Najwyższe prowizje dla agentów!Napisz do nas
biuro@krakowiecki.com.pl


zostań naszym
INFORMATOREM
otrzymasz 10%

ODSZKODOWANIA :: WYPADEK :: ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE :: SZKODY :: KOMUNIKACYJNE :: PRZY PRACY :: CENTRUM ODSZKODOWAŃ :: KRAKOWIECKI WALDEMAR

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody komunikacyjne, przy pracy, w gospodarstwie rolnym i inne wypadki.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2011 CENTRUM ODSZKODOWAŃ KRAKOWIECKI