Centrum Odszkodowań Krakowiecki
ODSZKODOWANIA DLA POSZKODOWANYCH I RODZIN OFIAR WYPADKÓW»Strona główna

»O nas

»Nasza praca

»Jak działamy

»Oferta

Odszkodowania

poradnik poszkodowanego

wypadek komunikacyjny

przy pracy

w rolnictwie

»Trochę prawa

»Studium przypadków

»Praca

»Współpraca

»Ochrona danych osobowych

»Kontakt

PORADNIK POSZKODOWANEGO


Zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek i doręczenie dokumentacji pomoże nam szybko zgłosić szkodę i uzyskać należne odszkodowanie.
W naszym interesie jest jak najszybsze zgromadzenie niezbędnych dokumentów, stąd mamy nadzieję, że dołożą Państwo starań aby w miarę możliwości samodzielnie uzyskać i doręczyć nam te, które w Waszej sprawie okażą się niezbędne.

Dane dotyczące zdarzenia - informacje o sprawcy

POLICJA - notatka urzędowa (notatka policyjna) dotycząca wypadku. Czasami wydawana jest pisemna informacja o zdarzeniu, uczestnikach i sprawcy. W celu uzyskania posłużyć się wzorem o wydanie notatki urzędowej. Notatkę policyjną może zastąpić oświadczenie sprawczy potwierdzające okoliczności wypadku, jego przyznanie się do winy, dane dotyczące uczestników wypadku, wskazanie ubezpieczalni i nr polisy pojazdu sprawcy wypadku.
PROKURATURA - postanowienie o umorzeniu postępowania (np. dotyczy wypadków gdzie sprawca zmarł lub z innych powodów umorzono postępowanie). Prokuratura doręcza odpis Postanowienia stronom postępowania.
SĄD - wyrok zapadły w sprawie karnej (czasami jest to wyrok Sądu Apelacyjnego). W celu uzyskania posłużyć się wzorem o wydanie odpisu wyroku.
Protokół BHP - zawsze jeśli wypadek miał miejsce w pracy lub oświadczenie poszkodowanego o wypadku zawierające informacje dlaczego takiego protokołu nie sporządzono, zawierające opis zdarzenie, dane świadków, przydatne będą oświadczenia świadków.

Przedstawiciele ustawowi

Konieczne jest wykazanie więzi rodzinnych lub ustawowego umocowania do reprezentowania nieletniego lub osoby pozostającej pod opieką Zleceniodawcy. Stąd konieczne jest doręczenie nam aktu urodzenia, aktu małżeństwa, postanowienia Sądu o oddaniu pod opiekę. W przypadku nieposiadania aktów można je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego na wniosek.

Szkody osobowe - rozstrój zdrowia

Poszkodowany ma prawo żądać wydania opinii i dokumentacji medycznej dla celów prawnych. W celu wykazania i oszacowania uszczerbku na zdrowiu poniesionego w związku z wypadkiem przydatne są wszelkie dokumenty medyczne, szczególnie: Wypisy szpitalne, opinie, zaświadczenia lekarskie, o stanie zdrowia, skierowania na badania i leczenie specjalistyczne, rehabilitację, kopie zwolnień lekarskich (które potwierdzają związek obrażeń z wypadkiem). Poszkodowany ma prawo podjąć wszelkie działania, które zmniejszą rozmiar szkody, także wykonywać badania w poradniach specjalistycznych (w tym prywatnych) uzyskiwać opinie biegłych itp. Kartoteki medyczne - historie choroby - ze wszystkich poradni, przychodni w których poszkodowany badał się, leczył lub rehabilitował, także sanatoria i uzdrowiska w sferze leczenia urazów powypadkowych (wszelkie dokumenty, które potwierdzą usuwanie lub pomniejszanie rozmiaru szkody - szczególnie rehabilitacja ale także leczenie zapobiegawcze). Oszpecenia, widoczne rany, utraty kończyn, kalectwo - konieczne jest posiadanie dokumentacji medycznej potwierdzającej ten stan ale przydane są zdjęcia. Przydatne są wszelkie orzeczenia lekarskie o procentowym uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem - wydane przez ZUS, lub w zawiązku z odszkodowaniem z tytułu polisy grupowej, na życie lub NW, NNW lub decyzje ubezpieczalni wyrażone w tym zakresie.

Urazy psychiczne

Rozstrojem zdrowia jest także uraz psychiczny. Większość poszkodowanych odczuwa tzw. zespół stresu pourazowego, niestety nie każdy podejmuje stosowne działania w postaci zgłoszenia się psychiatry lub psychologa. Odszkodowanie z tytułu Urazu psychicznego będzie dochodzone jeśli poszkodowany wykaże, iż taki uraz wystąpił i był leczony. Przydatne są opinie i zaświadczenia od psychologa lub psychiatry o prowadzonym leczeniu i jego związku z wypadkiem, kopie kart medycznych - historii choroby z poradni - które wykażą uraz komunikacyjny w sferze psychicznej (np., nerwic, lęków - strachu przed korzystaniem ze środków komunikacji, bezsenności, apatyczność itp.).

Rehabilitacja; kuracja; leczenie, inne objawy powypadkowe

Wszelkie dokumenty wykazujące leczenie powypadkowe, rehabilitacje, zajęcie wspomagające rehabilitację (jak pływanie itp.) specjalne kuracje. Niektóre urazy są odczuwalne wiele lat po wypadku - dyskomfort, ból i ograniczenia jakie powodują są podstawą do odszkodowania, konieczne jest ich wykazanie dokumentacją medyczną, zaświadczeniem - opinią lekarską, że są związane z wypadkiem.

Koszty

Konieczne są oryginały faktur i rachunków. Dochodzić można zwrotu wszelkich kosztów związanych z pomniejszeniem rozmiaru szkody, leczeniem rehabilitacją, leczeniem zapobiegawczym - w tym za: środki opatrunkowe, leki, odżywki, sprzed ortopedyczny, rehabilitacyjny, specjalne diety, porady lekarskie, konsultacje, badania, zabiegi; koszty pobytu w sanatoriach, koszty dojazdu na badania kontrolne, leczenie, rehabilitację, kosztu dojazdu do szpitala najbliższej rodziny poszkodowanego. W przypadku braku rachunków przydatny będzie sporządzony przez lekarza wykaz leków stosowanych w czasie leczenia oraz kosztorys sporządzony przez aptekę. W przypadku kosztów dojazdu rodziny do poszkodowanego lub dojazdu na leczenie konieczne jest oświadczenie zawierające datę, miejsce od - do, cel podróży wraz z ilością przejechanych kilometrów (łącznie w dwie strony) wraz z oświadczeniem kierującego o tym wyjeździe i kopią dowodu rejestracyjnego samochodu a w przypadku przejazdów środkami komunikacji publicznej - bilety, rachunki lub faktury w oryginale za te przejazdy. W przypadkach szczególnie ciężkich obrażeń lub konieczności opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie lub stałego leczenia, rehabilitacji, kuracji, specjalnego żywienia (dieta) konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego te fakty wraz z informacją o zaleconym okresie i wskazaniem dziennego czasu opieki, rodzaju i ilości leków lub innych środków, ilości zabiegów rehabilitacyjnych, rodzaju żywienia, zakresu opieki itp. Ponadto konieczne będzie uzyskanie oświadczenia osoby sprawującej nad poszkodowanym opiekę zawierające informacje o czasie tej opieki godzinach i zakresie opieki - wykonanych czynnościach, a w przypadku osób które opiekę świadczyły odpłatnie rachunki lub umowa dotyczące tej opieki.

Utracone dochody; korzyści; cenne przedmioty

W przypadku utracenia/zniszczenia w wypadku cennych przedmiotów i odzieży poszkodowanego - konieczne jest przedstawienie jeśli są posiadane oryginały faktur i rachunków za zakup lub w przypadku braku oświadczenie określające uszkodzenie lub stwierdzające całkowitą nieprzydatność rzeczy, ponadto datę zakupu przedmiotu, jego cenę zakupu lub wartość rynkową, czy może być naprawiony i jakim kosztem (np. wycena zakładu, który może wykonać naprawę), określenie czy istnieje możliwość okazania przedmiotu do oględzin w ubezpieczalni, przydatne są zdjęcia wykazujące uszkodzenie/zniszczenie, zaświadczenie z zakładu naprawczego ile kosztowałaby naprawa lub wycena nowego sprzętu. Jeśli to możliwe zniszczone przedmioty powinny pozostać w stanie nienaruszonym do wykonania oględzin. Utracone dochody należy wykazać uzyskanym od pracodawcy zaświadczeniem zawierającym informacje o kwocie netto, jaką poszkodowany by osiągnął, gdyby wypadkowi nie uległ. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - opinia księgowego/biura rachunkowego o kwocie netto, jaką poszkodowany utracił w związku z niewykonywaniem działalności w skutek wypadku - zawierające wyliczenia kwotowe i poparte dokumentami jak Pity, sprawozdania finansowe lub kserokopią książki przychodów i rozchodów. W przypadku, gdy poszkodowany pracy lub zlecenia nie podjął konieczne jest zaświadczenie pracodawcy, iż jedyną przyczyną nie podjęcia pracy - wykonania zlecenia był wypadek, zawierające informację o okresie w jakim praca miała być świadczona i kwocie ustalonego wynagrodzenia (np. miesięcznego).
Do oceny sytuacji poszkodowanego przydatne są w przypadku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy: decyzja ZUSu (lub innego właściwego organu rentowego np. KRUSu) odmawiająca lub przyznająca świadczenie rentowe wraz z orzeczeniem właściwego lekarza orzecznika. Ponadto przydatne będzie aktualna decyzja waloryzacyjna oraz zaświadczenie o osiąganych średnich dochodach netto. W przypadku gdy poszkodowany bezpośrednio przed wypadkiem pracy nie świadczył przydatne będą dokumenty potwierdzające kwalifikację poszkodowanego w postaci świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, przygotowaniach do zawodu itp. ewentualnie oświadczenie o osiąganych dochodach (netto) z innych źródeł.
Oświadczenie klienta o pogorszeniu sytuacji życiowej w związku z wypadkiem. Konieczne jest przedstawienie sytuacji poszkodowanego przed wypadkiem zarówno w sferze życia prywatnego oraz zawodowego. Opis na ile zmieniło się życie poszkodowanego po wypadku, jakie perspektywy utracił, jakie wpływ miał wypadek na życie rodzinne, relacje z innymi członkami rodziny, planami na przyszłość, jakie są perspektywy powrotu do normalnego życia (sprzed wypadku), jak zmieniła się sytuacja materialna, opis cierpień jakie poszkodowany doznał w związku z wypadkiem. Ponadto opis powinien zawierać takie rzeczy jak: odniesienie doznanych obrażeń do wieku, do płci poszkodowanego, do rodzaju dotychczas wykonywanej pracy, do planów na przyszłość, kariery zawodowej itp. Konieczność i koszty przekwalifikowania zawodowego, wykaz zniweczonych wskutek wypadku planów na przyszłość (szkoła, studia, sport, zainteresowania, zmiana kwalifikacji zawodowych, niemożność wykonywania zawodu lub określonych prac w związku z doznanymi obrażeniami).

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

Przypominamy, że stosowne odszkodowanie należne jest tylko w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Stąd konieczne jest wykazanie tego znacznego pogorszenie sytuacji życiowej. W tym miejscu oczekujemy od osoby uprawnionej do stosownego odszkodowania (lub osoby ją reprezentującej np. rodzica) dokładnego opisu pogorszenia sytuacji życiowej. W celu ułatwienia przygotowania takiego opisu poniżej przedstawiamy wątki, które wymieniają najistotniejsze elementy, które powinny znaleźć się w takim opisie.

Wykazanie związku rodzinnego ze zmarłym

Konieczne jest przedstawienie (w zależności od okoliczności) aktów małżeństwa, urodzenia, aktu zgonu. W przypadku nieposiadania aktów można je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego na wniosek.
Dokumentacja potwierdzająca dochody (netto) zmarłego w postaci zaświadczeń o uzyskiwanym wynagrodzeniu (najlepiej za dwa lata wstecz), informacja lub zaświadczenie o dodatkowych dochodach (jeśli takie występowały) oraz roczne deklaracje podatkowe (PITy), w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą PITy potwierdzające dochody, ewentualnie oświadczenie biura rachunkowego o uzyskiwanych dochodach netto. Oświadczenie o osobach pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym lub na utrzymaniu zmarłego oraz o ich dochodach. W przypadku zmarłych, którzy nie uzyskiwali dochodów informacje i dokumentacja potwierdzająca ich kwalifikację świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach itp.). W przypadku śmierci dzieci - opis zainteresowań, szczególnych zdolności i umiejętności, osiąganych wyników w nauce, planów na przyszłość, przydatna może być opinia wychowawcy lub dyrektora szkoły. Zaświadczenia z Urzędu Miasta lub Gminy o wspólnym zameldowaniu a w przypadku jeśli zmarły i osoba uprawniona do odszkodowania mieli inne adresy zameldowania, konieczne jest oświadczenie wyjaśniające tą sytuację.
Relacje osoby uprawnionej do odszkodowania ze zmarłym. Opis sytuacji rodzinnej zmarłego, czym zajmował się w gospodarstwie domowym, jakie były jego relacje z osobą uprawnioną do odszkodowania - czy i jak jej pomagał - czym wspólnie się zajmowali itp., wykazanie istnienia więzi rodzinnych. Wszelkie inne informacje pozwalające wykazać pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią zmarłego. Przyznane renty lub zasiłki. Potrzebne są decyzje ZUSu lub innej instytucji, która przyznała rentę rodzinną wraz z aktualną decyzją waloryzacyjną oraz/lub decyzja o przyznanym zasiłku.
Zasiłek pogrzebowy - przyznany przez ZUS - określający wysokość kosztów związanych z pochówkiem zmarłego. Osobom uprawnionym do odszkodowania należy się zwrot kosztów pogrzebu i związanych z pochówkiem zmarłego oraz zakupu nagrobka. Zwrot kosztów będzie pomniejszony o wartość przyznanego zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS. Ponadto w należny jest zwrot takich kosztów za odzież żałobników, stypę, koszty związane z pochówkiem, miejscem na pochówek, transport, wieńce, nagrobek (wartość nagrobka jest wyceniana przez ubezpieczalnie w zależności od regionu) - stąd konieczne jest przedstawienie oryginałów rachunków i faktur za w/w wydatki (w przypadku nagrobka także zdjęcie), w przypadku braku posiadania lub niemożliwości ich odtworzenia przydatne będzie oświadczenie o tych kosztach. Co do nagrobku o ile nie został on jeszcze postawiony możliwe jest okazanie oferty zakładu, który taki nagrobek wykona i postawi go.

Wątki niezbędne do sporządzenia oświadczenia zawierającego opis pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Proszę o sporządzenia oświadczenia zawierającego dokładne opisanie własnymi słowami wątki jak: - opis pogorszenia sytuacji materialnej i życiowej najbliższej rodziny i klienta; - wykazanie sytuacji materialnej przed i po wypadku; - sytuacja rodzinna po wypadku, relacji pomiędzy zmarłym i członkami rodziny oraz zmiana relacji pomiędzy członkami rodziny po wypadku. Zakres obowiązków zmarłego, co robił, czym się zajmował, jak pomagał, jakie były jego obowiązki. Wpływ wypadku na dalsze życie rodziny. Opis cierpień i urazów psychicznych jakie w związku ze śmiercią doznał klient wraz z zaświadczeniem od psychologa lub psychiatry, dokumentacja medyczna, historia leczenia itp. w przypadku dzieci przydatna także będzie pisemna informacja od pedagoga szkolnego o pogorszeniu wyników w nauce itp. Za dzieci powianiem pisać opiekun (chyba, że dziecko jest na tyle rozwinięte, że samo potrafi taki opis sporządzić).

Przedstawione powyżej informacje oraz wykaz niezbędnej lub pomocnej dokumentacji są niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o uzyskanie należnego odszkodowania. Tak szybko jak wejdziemy w posiadanie tych dokumentów i informacji możemy zgłaszać roszczenia do ubezpieczalni. Prosimy zatem Państwa o w miarę możliwości szybkie dostarczanie nam dokumentacji, szczególnie pełnomocnictwa z poświadczonym podpisem oraz wszystkich dokumentów w których posiadaniu jesteście. Pragniemy zaznaczyć, że znacznie szybciej uzyskacie Państwo dokumenty samodzielnie, niż nasz firma za pośrednictwem poczty, stąd wskazane jest byście np. samodzielnie udali się na policję czy do szpitala po odpowiedni dokumentację posługując się przygotowanymi przez nas wzorami. Zachęcamy także do kontaktu z naszą firmą w celu ustalenia okoliczności Waszej sprawy.

ODSZKODOWANIA :: WYPADEK :: ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE :: SZKODY :: KOMUNIKACYJNE :: PRZY PRACY :: CENTRUM ODSZKODOWAŃ :: KRAKOWIECKI WALDEMAR

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody komunikacyjne, przy pracy, w gospodarstwie rolnym i inne wypadki.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2011 CENTRUM ODSZKODOWAŃ KRAKOWIECKI